اعضاء نهاد

دکتر زاینده رودی

دبیر هم اندیشی

علی رضایی

مدیر اجرایی

حجت الاسلام والمسلمین اسدی

معاون نهاد

حجت الاسلام والمسلمین حمید انصاریان

مسئول نهاد

محمد حسین موحدی

مسئول دفتر هم اندیشی

اصغر حیدری

مسئول دفتر نهاد

مرتضی ایزدی

مسئول دفتر نهاد