نوشته شده توسط mohamad.h.m1373@gmail.com

امیرحسین عسکری نژاد دبیر کانون مهدویت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه های ازاداسلامی استان کرمان گفت :

 اولین نشست مشترک دبیران کانونهای مهدویت دانشگاهای استان کرمان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان شکل گرفت.       امیرحسین عسکری نژاد .دبیر کانون مهدویت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه های ازاداسلامی استان کرمان در حاشیه برگزاری شورا ی کانون های  مهدویت دانشگاه های استان کرمان   به میزبانی نهاد رهبری دانشگاه ازاداسلامی […]