حضور مسئولین دانشگاه به همراه دانشجویان جدید الورود در گلزار شهدا دانشگاه آزاد اسلامی